Freondinnen

Ans Bakker

De Silo 2 - Akkrum Plan je route

Al ear as 50 jier binne wij freondinnen.
Op e legere skoalle ha we fan alles belibbe.
Lykas it ferhaal dat we boppe op wc stiene en tige straft waarden troch de strenge master.en hoefolle yndruk dat makke hat.
Letter rookten we stiekum. It wie tige spannend

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.