Categorie: Anders, namelijk:

Bewenners fan Eysinga State yn ‘e 17e ieu

Naam verteller: Ed Zietsma

Juckemawei 3 - Rinsumageest Plan je route

Ik doch myn ferhaal by de fitrine mei grêfplaatsjes yn ‘e Alexandertsjerke. De nammen op ‘e plaatsjes noegje my út om te fertellen oer it libben fan dizze aadlike persoanen. Sy libben yn grutte weelde, mar harren besit hie seker ek in oare side. Ik fertel oer de gefolgen fan in arranzjearre houlik yn ‘e famylje thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, bewenners fan Eysinga State yn ‘e 17e ieu. Fan frije partnerkar wie in dizze kringen doedestiids gjin sprake: in wichtige omkear fanút de histoarje nei dizze tiid.

Tussen de verhalen door muzikale omlijsting door Jankobus Seunnenga
‘Poëet & Droogkloot, onnavolgbaar stuiterend tussen ernst en luim’

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.