Categorie: Anders, namelijk:

Twa lânferhuzers

Naam verteller: Hylke Speerstra

Kerkstraat 8 - Tjerkwerd Plan je route

Hylke Speerstra krûpt yn de hûd fan twa lânferhuzers. Sy fertelle wat der yn harren omgie doe’t se yn it âlde lân foar it lêst de doar efter harren ticht lutsen. En hoe sjogge se op harren âlde dei as Nij-Seelanners op dy tiid werom?

In Tjerkwerd zijn zes vertellers in de Sint Petruskerk. 

Programma
19.00 uur   Hinke Bouma
19.20 uur   Folkert Schukken
19.40 uur   Janke Nicolai

20.00 uur     Pauze

20.30 uur   Hylke Speerstra
20.50 uur   Daniëlle Kraft
21.10 uur   Ids Willemsma

Inloop kerk vanaf 18.30 uur. Start en opening programma: 19.00 uur.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.