Categorie: Anders, namelijk:

9 ferhalen yn Cultuurtempel De Hermes Tsjerke

Naam verteller: Ids Kuindersma

Buorren 59 - Uitwellingerga Plan je route

Fertellers:

 • Tjitte Bouwhuis: Nei Kanada, mei reden.
 • Wolter Overwijk: De twee gebroeders.
 • Mirjam Kuiper: De reis.
 • Oane de Jong: Myn ommekear: It Wetterskip
 • Hester Kornelis: Bedenk het maar.
  Korte pauze
 • Piet Bouwhuis: Ik ben Jeltje.
 • Jitske Haanstra: Zo erg is de bus niet.
 • Gerrit de Jong: Molkfarren en reedriden soargen foar ommekear.
 • Ids Kuindersma: Oarsom by Onkel Fritz en Tante Erna.

Jan Slump praat fertellers en ferhalen oan elkoar, Renie van de Molen spilet accordeon tusken de bedriuwen troch.

 

je bent welkom op 18 november 2022

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?