Bynammen, wa hy se eartiids net?

It Kokelhus fan Jan en Sjut

It Fliet 16 - Earnewald Plan je route

Yn elts doarpke hiene minsken foarhinne allegear bynammen. Der wiene ek minsken mei mear as ien bynamme, bygelyks Cornelis Frederik Dirks Helfrich. At jo nijsgjirrig wurden binne, nei mear bynammen en wa’t dizze man wie en wat der die yn syn libben; kom dan op freedtejun 15 novimber nei it smûke museum it Kokelhus yn Earnewald. Jo binne wolkom!

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen En plan je bezoek

Op deze website verzamelen we alle verhalen en vertellocaties. Raadpleeg de landkaart of locatielijst voor verhalen in jouw omgeving. Zo kun je gericht op pad. Naar welke verhalen ga jij luisteren op 15 november?