Categorie: Anders, namelijk:

As de wyn omrint/draait, moat men de mûne kruie.

Naam verteller: Janke Nicolai

Kerkstraat 8 - Tjerkwerd Plan je route

Jierrenlang bin ik wurksum west yn ‘e sûnenssoarch, mei nocht. Mar dochs… ‘as de wyn omrint/draait, moat men de mûne kruie’ Feroarjende wurkomstannichheden wurde geandewei sadanich dat ik it beslút nim foar de omkear. Op tritich moaie jierren sjoch ik werom. Myn oandacht hjoed-de-dei giet benammen út nei it Frysk, ús memmetaal.

Soarch en taal, twa saken dy’t hjir byinoar komme yn ferhalen. De ynhâld giet oer foarfallen dy’t my rekke ha. Mar lit ik sizze, dit ferhaal is oars. It kin fernuverje of miskien ek wol oangripe. It ferhaal is ‘Suver in mearke’.

In Tjerkwerd zijn zes vertellers in de Sint Petruskerk. 

Programma

19.00 uur   Hinke Bouma
19.20 uur   Folkert Schukken
19.40 uur   Janke Nicolai

20.00 uur     Pauze

20.30 uur   Hylke Speerstra
20.50 uur   Daniëlle Kraft
21.10 uur   Ids Willemsma

Inloop kerk vanaf 18.30 uur. Start en opening programma: 19.00 uur.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.