Categorie: Anders, namelijk:

Sykje nei it geskikte paad

Naam verteller: Jelle Terwal

Schapendrift 1C - Donkerbroek Plan je route

Yn in libben binne der ferskate ynfloeden, dêr ‘st net altyd sels de regy oer hast. It bart en kin dy stjoere yn in rjochting, wêr ‘st net foar keazen hast. Dan is it stuit kommen om in kar te meitsjen. Om sa te kommen ta watst graach wolle soest. En sil dat dan de ommekear wurde…………..?

je bent welkom op 18 november 2022

Bekijk de verhalen

Benieuwd wie er allemaal meedoen aan Verhalenavond? Bekijk hier de verhalen, starttijden en locaties. Zelf meedoen? Meld je dan snel aan!