Categorie: Anders, namelijk:

Sykje nei it geskikte paad

Naam verteller: Jelle Terwal

Schapendrift 1C - Donkerbroek Plan je route

Yn in libben binne der ferskate ynfloeden, dêr ‘st net altyd sels de regy oer hast. It bart en kin dy stjoere yn in rjochting, wêr ‘st net foar keazen hast. Dan is it stuit kommen om in kar te meitsjen. Om sa te kommen ta watst graach wolle soest. En sil dat dan de ommekear wurde…………..?

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.