Categorie: Particulier

Bin ik in krêbebiter?

Naam verteller: Jelle Terwal

Schapendrift 1c - Donkerbroek Plan je route

De tiid fan Corona (Lockdown 16 maart) hat foar my yn it teken stien fan kanker. Diagnoase 31 jannewaris.
Op 24 maart in urginte operaasje en dêrnei in trajekt fan 35x mei de taksy nei Ljouwert (RIF) foar bestrielingen.
Wat hat dat mei my dien? Wat mealde der allegearre trocht myn kop hinne. Dêr lis ik dan tagelyk mei de Brabanders yn it sikehûs. Konfrontearjend!!!

je bent welkom op 6 november 2020

Bekijk de verhalen

Helaas gaat de editie van 6 november niet door. Als het aan Verhalenavond ligt, blijven de verhalen bewaard. De organisatie heeft de intentie om Verhalenavond op een ander moment alsnog te organiseren.