Categorie: Anders, namelijk:

Keatsen en tsjerke

Naam verteller: Johannes Bakker

Voorstraat 76 - Franeker Plan je route

De ommekear: fan tsjininoar nei meiinoar.

Bakker wie dûmny yn Menaam, is mei emeritaat (pensioen), mar preket no sneintemoarns noch wol. Sneintemiddeis trou besiker fan de keatspartijen.  It wurdt gjin preek mar wol in ferhaal.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.