Winterjûnenocht

Museum Warten

Hellingpaed 3-9 - Warten Plan je route

Op ferskillende lokaasjes by Museum Warten, yn en om it Earmhûs, de Ald Fryske Greidbuorkerij en de âlde smidderij, wurde ferhalen ferteld oer it libben en oerlibjen yn in wiete omjouwing fan reid-, fean- en greidlannen.
Jo eigen smoute ferhalen kinne jo fertelle by de ielrikker oan de tonne ûnder de heakape fan de greidpleats. Ferhalefertellers dizze jûn binne âld fiskerman Johannes Postmus, natuerman Gjalt de Groot en Wybren Epema.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.