Winterjûnenocht

Museum Warten

Hellingpaed 3-9 - Warten Plan je route

Op ferskillende lokaasjes by Museum Warten, yn en om it Earmhûs, de Ald Fryske Greidbuorkerij en de âlde smidderij, wurde ferhalen ferteld oer it libben en oerlibjen yn in wiete omjouwing fan reid-, fean- en greidlannen.
Jo eigen smoute ferhalen kinne jo fertelle by de ielrikker oan de tonne ûnder de heakape fan de greidpleats. Ferhalefertellers dizze jûn binne âld fiskerman Johannes Postmus, natuerman Gjalt de Groot en Wybren Epema.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen En plan je bezoek

Op deze website verzamelen we alle verhalen en vertellocaties. Raadpleeg de landkaart of locatielijst voor verhalen in jouw omgeving. Zo kun je gericht op pad. Naar welke verhalen ga jij luisteren op 15 november?