Categorie: Anders, namelijk:

De wrâld moaier meitsje | Ferbining is ut utgongspunt

Naam verteller: Nynke Rixt Jukema

Het Noard 6 - Wommels Plan je route

Nynke Rixt Jukema (43) út Mantgum is arsjitekt en opinymakker. Se wurket abstrakt en analytysk. Mar altyd lústert se nei har gefoel. Ferbining mei it gefoel, de ferbining met de omjouwing, natuer en cultuer binne de basis fan har ûntwerpen. Se sjocht altyd nei wat wól kin. Hoe komplexer it fraagstik, hoe moaier. Se fertelt dizze jûn oer har libbenspaad en wat har ynspirearre hat om arsjitekt te wurden en hoe se deryn har eigen paad folge hat.
Het kapitaal voor de toekomst zit verweven in onze omgeving. Maar in welke mate herkennen wij als mensheid de kwaliteiten van onze natuur, landschap, gebouwen, cultureel erfgoed, herinneringen en dromen?

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.