Categorie: Anders, namelijk:

In reis mei greate gefolgen foar in famke út Mongolië en ús.

Naam verteller: Reinder Reitsma

Lytshuzen 1 - Heeg Plan je route

In lytsbern fan ús wurd yn krityke tastân mei de trauma heli nei it UMC yn Amsterdam brocht. Wij binne op dat moment yn Mongolië. Us gids, in famke fan 23 jier regelt fan alles foar ús. Sij komt nei Fryslân en wij nei har omke dy’t as nomade yn Mongolië libbet. Dit hat hiel greate gefolgen foar har en foar ús.

je bent welkom op 26 november 2021

Bekijk de verhalen

Benieuwd wie er allemaal meedoen aan Verhalenavond? Bekijk hier de verhalen, starttijden en locaties. Bij sommige locaties is aanmelden handig, bekijk dus alvast naar welke locatie jij vrijdag toegaat.