Categorie: Anders, namelijk:

In reis mei greate gefolgen foar in famke út Mongolië en ús.

Naam verteller: Reinder Reitsma

Lytshuzen 1 - Heeg Plan je route

In lytsbern fan ús wurd yn krityke tastân mei de trauma heli nei it UMC yn Amsterdam brocht. Wij binne op dat moment yn Mongolië. Us gids, in famke fan 23 jier regelt fan alles foar ús. Sij komt nei Fryslân en wij nei har omke dy’t as nomade yn Mongolië libbet. Dit hat hiel greate gefolgen foar har en foar ús.

je bent welkom op 17 november 2023

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.