Categorie: Anders, namelijk:

In lyk yn it kafee?

Naam verteller: Roelie Greidanus

Dorpsstraat 6 - Achlum Plan je route

Grut feest, in rûzje, de gefolgen binne net te oersjen en liede ta in hiele grutte ommekear. Wat is der no krekt bard yn it kafee…

je bent welkom op 18 november 2022

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?