Categorie: Anders, namelijk:

In lyk yn it kafee?

Naam verteller: Roelie Greidanus

Dorpsstraat 6 - Achlum Plan je route

Grut feest, in rûzje, de gefolgen binne net te oersjen en liede ta in hiele grutte ommekear. Wat is der no krekt bard yn it kafee…

je bent welkom op 17 november 2023

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.