Categorie: Anders, namelijk:

Fryske paradox

Naam verteller: Sytse Bouwhuis

Jeen Hornstraweg 10 - Wijckel Plan je route

Alles wat wy om ús hinne sjogge, hearre, prieuwe, rûke en wer’t wy ús oer fernúverje, hat syn wearde. Lang net altyd wurdt dit sjoen as in ekonomyske wearde, wylst dit faak bydraacht oan ús wolwêzen. Yn myn ferhaal wurdt hjir subtyl de finger oplein.

je bent welkom op 18 november 2022

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?