Albert (Venema) Natuer

Teetún de Hollen

Oosterdijk 16 - Ryptsjerk Plan je route

Albert Venema wie in man dy’t yn de santiger jierren in Naturist út oertsjûging wie en dat wie de reden dat hy de bynamme Natuer krige. In man dy’t it leafst neaken oer Gods ierde rûn en as it dêr by bleaun wie, dan wie der neat oan ‘e hân west. Tsjin it gewoane libben wie hy net opwoeksen en dan kaam al gau de fles yn byld en dat gie fansels net altiten goed. Syn omkesizzer Frans Zwaagstra, bekind fan Man bijt hond, hat op reis west mei Albert en koe him fan tichtby. Hy sil dan ek it libbensferhaal fan Albert fertelle.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen En plan je bezoek

Op deze website verzamelen we alle verhalen en vertellocaties. Raadpleeg de landkaart of locatielijst voor verhalen in jouw omgeving. Zo kun je gericht op pad. Naar welke verhalen ga jij luisteren op 15 november?