Winterjûnenocht anno 2019

Tresoar / OBE

Heer Ivostraatje 1 - Leeuwarden Plan je route

Locatie: OBE

De hele avond worden hier verhalen verteld in de trant van de ‘winterjûnenocht’ van Waling Dykstra. De avond in Obe heeft dan ook als subtitel: ‘Winterjûnenocht anno 2019’.

19:00 – Opening over ‘Oare wurden’
19:05 – Hein Jaap Hilarides vertelt een fragment uit zijn verhaal van ‘Oare wurden’
19:20 – Karen Bies vertelt een fragment uit haar verhaal van ‘Oare wurden’

Daarna volgen artiesten die de cursus Voordrachtskunst gevolgd hebben:
19:35 – cursist: Renske de Boer
19:50 – cursist: Hedwig Bakker
20:05 – cursist: Sipke de Schiffart
20:20 – cursist: Ciska Noordmans
20:35 – cursist: Ydwine van der Veen
20:50 – cursist: Renske de Boer
21:05 – cursist: Hedwig Bakker
21:20 – cursist: Sipke de Schiffart
21:35 – cursist: Ciska Noordmans
21:50 – cursist: Ydwine van der Veen

Op 15 novimber wurdt de samling ferhalen fan de Fryske skriuwers fan ‘Oare wurden’/’Other words’ oanbean. ‘Oare wurden’ is in projekt om ta kreative útwikseling fan skriuwers yn Europa te kommen. Twa fan dy skriuwers sille har ferhaal fertelle: Hein Jaap Hilarides en Karen Bies. De samling ferhalen wurdt meistjoerd mei tydskrift De Moanne.

Dêrneist hawwe skriuwers yn de wiken foar 15 novimber in kursus foardrachtskeunst folge by Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater. Dat binne Hedwig Bakker, Ydwine van der Veen, Renske de Boer, Ciska Noordmans en Sipke de Schiffart. Yn OBE litte sy har ferhaal hearre en litte sy sjen wat se leard hawwe. In grut ferskaat oan ferhalen oer de fraach: wat as stiennen prate koene?

Yn OBE is op dat stuit de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ te sjen. Dy Fryske skriuwer is ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Hy gie troch Fryslân op ’n paad mei ferhalen, toaniel en lieten, wat Winterjûnenocht neamd wurdt. Op 15 novimber is der dus Winterjûnenocht anno 2019.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.