Categorie: Anders, namelijk:

It oranje tsjettelstje

Naam verteller: Tryntsje van der Wal

Van Burmaniawei 3 - Edens Plan je route

Ik bin opgroeit yn in boerefamylje. Op in moaie simmerdei, no hast 60 jier lyn, wurdt it my dúdlik dat it hielendal net de bedoeling is dat ik, in famke, boer wurdt.
No hie dat hiel oars west.

je bent welkom op 18 november 2022

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?