Al mear as 90 fertellers foar Verhalenavond!

01.11.22 | 12:04

Op 18 novimber 2022 is de fiifde edysje fan Verhalenavond. Op dit stuit binne der al mear as 90 fertellers dy ’t meidogge op ferskate lokaasjes rûnom yn ‘e provinsje, fan Donkerbroek oant Metslawier en fan Snits oant Harns!

It tema fan dit jier is De Ommekear! Wy ha allegear wol in momint hân dat ús libben in kear naam: De Ommekear. Wa wennen der bygelyks yn de Kibboets fan Frentsjer? Der fertelt Syds Wierma oer yn Frentsjer. En der binne noch folle mear bysûndere ferhalen; ‘De komelker fan Lollum’ yn Drylts, de Bûkebeam yn Wommels en ‘De wereld stond stil’ yn Burgum.

It fertellen en harkjen nei ferhalen ferbynt, mar it hat ek iets magysk. Elkenien is efkes yn it momint, op itselde plak mei oandacht foar itselde ferhaal. “Verhalenavond giet oer it fertellen fan persoanlike ferhalen. Faaks binne dy werkenber, ynspirearjend of soarget it ûnderwerp foar prachtige petearen”, sa seit Wini Weidenaar, projektlieder fan Verhalenavond.

Der wurde ferhalen ferteld yn tsjerken, biblioteken, musea, húskeamers, kelders en oare bysûndere plakken. Ien ding is wis, op freed 18 novimber kinst yn de hiele provinsje gratis harkje nei orizjinele ferhalen op unike lokaasjes. Fansels meist sels ek fertelle, dochst ek mei? Oanmelde kin noch altyd op www.verhalenavond.nl. Verhalenavond is in produksje fan Pier21.

Al meer dan 90 vertellers tijdens Verhalenavond!

Op 18 november 2022 vindt de vijfde editie van Verhalenavond plaats. Verhalenavond heeft op dit moment meer dan 90 vertellers op diverse locaties door heel Fryslân, van Donkerbroek tot Metslawier en van Sneek tot Harlingen!

Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer. Wie woonden er bijvoorbeeld in de kibboets van Franeker? Daar vertelt Syds Wiersma meer over in Franeker. Of ‘Regen van liefde’ in Grou, ‘De komelker fan Lollum’ in Ylst, De Bûkebeam in Wommels en ‘De wereld stond stil’ in Burgum, allemaal voorbeelden van titels verhalen die dit jaar verteld worden verteld verspreid door de provincie.

Naast dat het vertellen van en luisteren naar verhalen verbindt, heeft het ook iets magisch. Iedereen is even in het moment, op dezelfde plek met aandacht voor hetzelfde verhaal. “Verhalenavond gaat over het vertellen van persoonlijke verhalen. Soms zijn ze herkenbaar, inspirerend of is het juist een onderwerp waaruit prachtige gesprekken ontstaan” aldus Wini Weidenaar, projectleider van Verhalenavond.

Er worden verhalen verteld in kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders en andere bijzondere plekken. Eén ding is zeker, op vrijdag 18 november kun je op veel unieke locaties in Fryslân,  naar bijzondere verhalen luisteren of juist zelf vertellen. Doe je ook mee? Aanmelden kan nog steeds op www.verhalenavond.nl. Verhalenavond is een productie van Pier21.

‹ Terug naar overzicht