Bern út Dokkum en Boalsert dogge mei oan Verhalenavond

10.11.22 | 12:28

Op freed 18 novimber wurde yn Boalsert en Dokkum ferhalen ferteld yn ‘e klasse. Groep 6 en 8 fan de De Blinker yn Boalsert en OBS De Burgerschool yn Dokkum dogge mei oan Verhalenavond. Yn de klasse fertelle sy ferhalen oan de oare bern, sa wol de organisaasje it fertellen fan ferhalen trochjaan oan in nije generaasje en wurkje oan in nije tradysje Verhalenavond.

“Us ambysje is dat Verhalenavond in tradysje wurdt, elk jier op de tredde freed fan novimber. Dat kin allinnich as wy de kommende tsien of miskien wol tweintich jier safolle mooglik minsken ferhalen fertelle litte en sa de wearde derfan fiele te litten. In wichtige groep dêrfoar binne bern want sy binne ús takomst”, sa seit Wini Weidenaar, projektlieder fan Verhalenavond.

Eline Bodha fan de oplieding Docent Theater fan NHL Stenden Hogeschool hat, ûnder begelieding fan Jos Thie, in metoade makke om op in boartlike manier bern te learen in ferhaal te fertelle. Tegearre mei twa dosinten, Pieter Visser en Marike Beckers, is dizze metoade fierder ûntwikkele en binne der trije lessen makke. Yn de wike fan Verhalenavond meitsje de bern hun ferhaal en op 18 novimber ha sy hun eigen Verhalenavond yn de klasse.

“Ferhalen fertelle is tige wichtich foar de ûntwikkeling fan in bern. Ek kin it hiel ferbinend wurkje om persoanlike ferhalen te fertelle yn de klasse. Wy bin dus tige entûsjast om as ien fan de earste skoallen mei te dwaan oan dit projekt”, sa seit Pieter Visser fan OBS de Burgerschool.

Ûnderwilens binne der al mear as 120 fertellers dy ‘t meidogge oan Verhalenavond. Dit jier is it tema De Ommekear. Wy ha allegear wol in momint hân dat ús libben in kear naam: De Ommekear. Dit jier is Verhalenvond op 18 novimber tusken 19.00-22.00 oere. Op www.verhalenavond.nl fynst alle fertellers en lokaasjes, sa kin in eigen route makke wurde. Verhalenavond is fergees en sa foar elkenien tagonklik.

Kinderen uit Dokkum en Bolsward doen mee aan Verhalenavond

Op vrijdag 18 november worden in Bolsward en Dokkum ook verhalen verteld in de klas. De groepen zes en/of acht van de Daltonschool De Blinker in Bolsward en OBS de Burgerschool in Dokkum gaan meedoen aan Verhalenavond. In de klas vertellen ze verhalen aan andere leerlingen van de school, zo wil de organisatie het vertellen van verhalen doorgeven aan komende generaties en werken aan een nieuwe traditie ‘Verhalenavond’.

‘Onze ambitie is dat Verhalenavond een traditie wordt, elk jaar op de derde vrijdag van november. Dit kan alleen als we de komende tien of misschien zelfs wel twintig jaar zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met het vertellen van verhalen en de waarde daarvan. Een belangrijke groep daarin zijn kinderen want zij zijn de toekomst’ zo zegt Wini Weidenaar projectleider van Verhalenavond.

Eline Bodha van de docent-theater opleiding heeft, onder supervisie van Jos Thie, een methode gemaakt om kinderen op een speelse manier te verleiden tot het vertellen van een verhaal. Samen met de twee docenten Pieter Visser en Marike Beckers van de groepen die mee gaan doen, zijn deze aangescherpt en zijn er drie lessen ontwikkeld voor de kinderen om te komen tot een verhaal. In de week van Verhalenavond maken de kinderen hun verhalen en op vrijdag 18 november hebben zij hun eigen ‘Verhalenavond’ in de klas.

‘Verhalen vertellen is goed voor de ontwikkeling van een kind, daarnaast kan het verbindend werken om persoonlijke verhalen te vertellen in een klas dus wij zijn heel enthousiast om als een van de eerste scholen deel te nemen aan dit project’ aldus Pieter Visser van OBS de Burgerschool.

Inmiddels zijn er al meer dan 120 vertellers die meedoen aan Verhalenavond. Dit jaar is het thema ‘De Ommekear’ want we kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer. De verhalen zijn gratis te bezoeken op 18 november tussen 19.00-22.00 uur verspreid door de provincie, een route kun je plannen door te kijken op www.verhalenavond.nl.

‹ Terug naar overzicht