Categorie:

Depresje

Naam verteller: Ids Willemsma

Kerkstraat 8 - Tjerkwerd Plan je route

Ids Willemsma fertelt foar it earst, yn it iepenbier, oer syn depresje en wat de omkear foar him west hat om syn paad wer te finen.

Jûns by it waskjen, foar it sliepen gean, sei ús mem: ‘jonkje wat hasto dêr in grutte bloedútstoarting, hoe komst dêr oan?’  ‘Master hat my skopt’, sei ik.

Ik gong nei har ta en frege oft sy meigie nei -de tredde begraffenis al dizze wike-. ‘Ik zal je vertellen, ik heb een nieuwe relatie.’ ‘Dochs net mei dy seryneuker’, sei ik.

Ik siet jankend op ‘e racefyts yn ‘e buert fan Lauwerseach, oant in fint my gjin foarrang joech. Ik stuitere troch de berm en gie doe efter dy fint oan. Nei sa’n twa kilometer pakte ik him by de bealch.

In Tjerkwerd zijn zes vertellers in de Sint Petruskerk. 

Programma
19.00 uur   Hinke Bouma
19.20 uur   Folkert Schukken
19.40 uur   Janke Nicolai

20.00 uur     Pauze

20.30 uur   Hylke Speerstra
20.50 uur   Daniëlle Kraft
21.10 uur   Ids Willemsma

Inloop kerk vanaf 18.30 uur. Start en opening programma: 19.00 uur.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.