Freedtejûn 18 novimber 2022 moetet hiel Fryslân inoar yn winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te beharkjen.

Ik bin ferteller

Wy fine it bysûnder datsto dyn ferhaal diele wolst mei publyk. Hjir fynst de 7 spulregels en de praktyske tsjeklist dy ‘t wichtich binne foar dyn tarieding.

7 spulregels foar in goed ferhaal. 

Praktyske tsjeklist:

  1. Dyn ferhaal duorret maksimaal acht minuten. Dat is foar de ferteller net te lang en net te koart en it jout publyk de mooglikheid om by meardere ferhalen te del te gean.
  2. Fertel dyn ferhaal op in gaadlike lokaasje en regelje dy lokaasje sels. Dat kin bygelyks dyn húskeamer, it buerthûs of op it wurk wêze. Betink wêr’t it ferhaal it bêste ta syn rjocht komst, wêr’tsto dy noflik fielst en wêrt’tst taskôgers ûntfange kinst.
  3. Soargje dat der in gastfrou/hear oanwêzich is dy ‘t dy helpt. Sa kinsto dy fokusje op it fertellen fan it ferhaal en kin de gastfrou/hear har/him dwaande hâlde mei it publyk.
  4. Jou by it oanmelden op de webside oan op hokker mominten en hoe faak oft fertelle silst. Sa kin publyk yn it foar in rûte planne om by meardere ferhalen del te gean.
  5. Promoot Ferhalejûn en datsto meidochst yn dyn eigen netwurk! Fansels meitsje wy sels folop reklame. Omdat wy net elk ferhaal apart neame kinne, is it belangryk datst sels ek witte litst datst meidochst. Dat kin hiel ienfâldich troch dyn freonen en famylje der op te wizen of troch in berjochtsje te meitsjen op social media, wêryn'tst fertelst datst meidochst en dat minsken komme kinne te harkjen. Faaks komst der op dizze wize achter dat in buorfrou fan trije huzen fierderop eins ek wol meidwaan wol! Hartstikke leuk, want dan binne der al twa ferhalen yn’e strjitte en kin it publyk nei dyn ferhaal troch nei dat fan de buorfrou.

Mochtst dochs noch fragen hawwe, nim dan gewoan efkes kontakt mei ús op!

FAQ