In tip: skriuw jo ferhaal op sa’t jo it oan jo buorfrou fertelle soenen. 100 oant 300 wurden is al genôch.

Ik kin net goed ferhalen skriuwe, wat no?

In tip: skriuw jo ferhaal op sa’t jo it oan jo buorfrou fertelle soenen. 100 oant 300 wurden is al genôch.

FAQ