Op Verhalenavond kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Yn 2023
fertelle wy inoar ferhalen op 17 novimber.

Oer Verhalenavond

Op Verhalenavond moetet hiel Fryslân inoar om te harkjen nei ferhalen. Ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, gebouwen fan de oerheid, biblioteken, by ferienings en bedriuwen.

Ek do hast in ferhaal
Elkenien hat wol in ferhaal. Op Ferhalejûn is der ear foar alle ferhalen. Hoechst echt gjin literêre fertelling te hâlden, mar gewoan in ferhaal sa ast dat oan in oar fertelst. Oer foarfallen, oer watst meimakke hast, oer watst witst oer de omjouwing, of oer eat dat net elkenien wit.

Tema Ferhalejûn
It tema fan 2022 wie ‘De omkear’. It tema fan 2023 wurdt hjir meikoarten bekend makke.

Oanmelde as ferteller
Kinst dy noch net oanmelde foar 2023.

Wêr fertel ik myn ferhaal? 
Dat meist hielendal sels witte. Do sikest in gaadlike lokaasje dy’t by dy of by dyn ferhaal past. Dat kin gewoan by dy thús wêze, of by de buorlju, of yn in tsjerke. Ast de lokaasje regele hast, kinst dy oanmelde, dêrnei komme dyn ferhaal en lokaasje op de kaart te stean sadat it publyk wit datst meidocht.

Organisaasje

Ferhalejûn is in produksje fan Pier 21. It team fan Ferhalejûn bestiet út:

Wini Weidenaar – Projektlieder
Maaike Beckers – Saaklik lieder
David Lelieveld – Kreatyf produsint
Jos Thie – Artistyk adviseur
Alie Falkena – Produksje
Leonie van der Zee – Marketing
Eline Bodha – stazjêre

FAQ

Ik kin net goed ferhalen skriuwe, wat no?

In tip: skriuw jo ferhaal op sa’t jo it oan jo buorfrou fertelle soenen. 100 oant 300 wurden is al genôch.

Der docht fierder noch net ien yn myn doarp mei, kin ik wol meidwaan bliuwe?

Fansels! As jo wolle dat mear minsken út jo doarp meidogge, kinne jo sels ek minsken freegje om mei te dwaan!

Mei ik ek mei in oar in ferhaal fertelle?

Fansels!

It past net yn myn hûs, mei it ek yn it doarpshûs/ kafee/ buorlju/ biblioteek/ yn in museum?

Jawis, as jo op in oar plak jo ferhaal fertelle wolle, is it handich om foar jo oanmelding dêr ôfspraken oer te meitsjen. Dan kinne jo by jo oanmelding it adres fan it fertelplak opjaan.

Ik wol graach meidwaan as fertelplak (doarpshûs/tsjerke/kafee/ ensf.). Hoe jou ik my op?

Mail nei info@verhalenavond.nl.

Mei wa kin ik kontakt opnimme foar fragen?

Fia info@verhalenavond.nl kinne jo alle fragen stelle.

Is der ek promoasjemateriaal? Wannear krij ik dat?

Ja, mail efkes nei info@verhalenavond.nl, dan stjoere wy dat op.

Kostet it jild om mei te dwaan?

Nee, meidwaan is fergees.

Hoe kin ik myn ferhaal oanpasse/ôfmelde?

Troch te mailen nei info@verhalenavond.nl kinne jo jo oanpassingen trochjaan of trochjaan dat jo jo ferhaal net mear fertelle kinne.

Moat myn ferhaal mei it tema te meitsjen hawwe?

It tema is fan belang, mar dêr kin elkenien kreatyf mei oan de slach!