Categorie: Schrijver/dichter

It wie net altyd sa freedsum.

Naam verteller: Hanna Bruin

Mardijk - Goutum Plan je route

Mei Hanna dûke we fier werom yn `e skiednis. Nei in tiid doe’t de Himpensermar noch mar wie en it der net altyd like fredich om en ta gie. Sa`n fiif iuwen lyn waard de polder noch brûkt as eksekúsje plak. Yn in striid tusken lju mei ferskillende godstsjinstige oertsjûgings hawwe har hjir de meast ferskriklike tafrielen ôfspile. Wy kinne ús amper foarstelle hoefolle lijen en fertriet oft dat mei him meibrocht. Yn Hanna har ferhaal hearre jimme der mear oer.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hier vind je de verhalen die op 17 november verteld zijn. De volgende Verhalenavond is op 15 november 2024, de derde vrijdag van november.