Categorie: Schrijver/dichter

Fêste beakens yn de polder

Naam verteller: Lykele van der Ven

Mardijk - Goutum Plan je route

As jo yn de Himpensermarpolder steane en om jo hinne sjogge, dan kinne jo op syn minst twa tuorren sjen. Dy fan Wergea en dy fan Warstiens. Fêste beakens fan no en út it ferline. In ferline mei yn dizze kriten in protte marren. Lykele praat ús by oer de skiednis fan it gebiet en wat mear oft wy te witten komme, wat nijsgjirriger it plaatsje wurdt.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hier vind je de verhalen die op 17 november verteld zijn. De volgende Verhalenavond is op 15 november 2024, de derde vrijdag van november.